شناسه پست: 4190
بازدید: 139

برای حذف بخش انتخاب تعداد هر‌محصول در سبد خرید تکه کد زیر را در فایل فانکشن قالب قرار دهید.

function
($product_quantity,$cart_item_key,$cart_item){
if(is_cart()){
$q = sprintf(‘%2$s <input type=”hidden” name=”cart[%1$s][qty]” value=”%2$s” /> , $cart_item_key,$cart_item[‘quantity’]);
}
return $q;
}